De veilingvoorwaarden van Autorola.be
1

De verhouding tussen Autorola.be en de gebruikers

1.1Over Autorola.be
1.1.1Autorola BVBA is verantwoordelijk voor de inhoud en werkzaamheden van Autorola.be. Het domein is eigendom van derden. De functie van Autorola.be is uitsluitend als veilinghouder de Autorola.be Autoveiling voor koper en verkoper ter beschikking te stellen. De rol van Autorola.be is uitsluitend het bemiddelen van een wederzijds bindende afspraak over een handel tussen de koper en verkoper.
1.1.2Als er een overeenkomst over een handelstransactie is ingegaan via de autoveiling Autorola.be of via Autorola.be klantenservice/servicedesk of overigens bemiddeld is door Autorola.be, is de afspraak bindend voor de koper en verkoper. De koper is verplicht het afgesproken bedrag te betalen, en de verkoper is verplicht om de desbetreffende auto af te leveren in de beschreven staat waarover een handelsovereenkomst is gesloten.
1.1.3Als er een overeenkomst is ingegaan via de Autorola.be Autoveiling of via Autorola.be klantenservice/servicedesk, zijn de koper en verkoper verplicht de op het tijdstip van afsluiting van de handel van toepassing zijnde commissie aan Autorola.be te betalen. Dit geldt ook als de handel uiteindelijk niet door de partijen wordt voltooid, ongeacht de oorzaak hiervan. Meer hierover onder punt 1.9.
1.2Categorieën van gebruikers en rechten
1.2.1Alle categorieën bedrijven en particulieren kunnen zich laten registreren als gebruiker van de Autorola.be Autoveiling. Er zijn verschillende rechten en plichten ontleend aan de verschillende soorten gebruikers.
1.2.2Autorola.be behoudt het recht om gebruikers zonder nadere uitleg van registratie uit te sluiten en overigens speciale voorwaarden te stellen voor het goedkeuren van een gebruiker.
1.2.3Autorola.be beslist welke categorie voor iedere afzonderlijke gebruiker van toepassing is, en kan zonder meer een gebruiker naar een andere categorie verplaatsen.
1.2.4Autorola.be heeft het recht, zonder waarschuwing of nadere uitleg, de registratie van een gebruiker onmiddelijk ongedaan te maken. Voor het geval dat een gebruiker wordt afgemeld, om welke redenen dan ook, is de gebruiker voorts gebonden in een mogelijk al afgesloten handelsakkoord op Autorola.be. De binding geldt ook voor de op het tijdstip van verwijdering aangemelde auto's en mogelijke al afgegeven biedingen. Dit geldt voor zover Autorola.be niets anders beslist.
1.2.5Iedere gebruiker kiest een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden overgedragen worden. Als de gebruiker vreest dat anderen zijn wachtwoord kennen, moet dit direct aan Autorola worden gemeld. Autorola blokkeert verdere toegang om misbruik in naam van de gebruiker te voorkomen. De gebruiker zal hierna een nieuw wachtwoord ontvangen. De gebruiker blijft immer aansprakelijk in geval van misbruik van het wachtwoord en/of de gebruikersnaam.
1.3Het aanmelden van auto's
1.3.1Iedere opgerichte gebruiker kan auto's aanmelden waarvan de eerste registratie binnen de voorafgaande 12 kalenderjaren plaatsgevonden heeft. Auto's die niet geregistreerd zijn, moeten gefabrikeerd zijn binnen hetzelfde tijdsbestek.
1.4Omschrijving van de auto
1.4.1De auto moet altijd correct en uitvoerig worden beschreven en conform de geldende beschrijving procedure, die wordt doorlopen bij het aanmelden van de auto. Geen van de gevraagde informatie met betrekking tot de omschrijving en het aanmelden van een auto mag weggelaten worden. Alle fouten, defecten, mankementen en modificaties van de auto moeten beschreven/ingevoerd worden.
1.4.2Als een auto voor de Autorola Autoveiling is aangemeld, is de omschrijving van de auto bindend voor de verkoper, en de verkoper is verplicht een auto af te leveren die aan de omschrijving voldoet. Het is niet mogelijk de omschrijving van de auto te veranderen na de aanmelding. In het geval dat de omschrijving van de auto niet klopt, moet de verkoper contact opnemen met Autorola.be.
1.4.3Autorola.be heeft het recht om verdere informatie en documentatie met betrekking tot een auto en de omschrijving hiervan op te vragen.
1.4.4De verkoper is verantwoordelijk voor de correctheid van de vereiste ingevoerde gegevens. Autorola heeft geen verantwoordelijkheid voor de auto of de ingevoerde gegevens.
1.4.5De verkoper dient ten minste de volgende inlichtingen met betrekking tot de omschrijving van de auto te bezitten en af te kunnen geven:
- Of er zich andere rechten aan de auto ontlenen. Hieronder vallen niet uitsluitend eigendomsvoorbehouden, maar ook beslagleggingen, kooprechten, terugkooprechten en/of voorkooprechten
- Of er verdere verhoudingen zijn die de verkoop van de auto limiteren of verhinderen.
1.4.6Het is niet toegestaan om namens derden auto's aan te melden, tenzij een geldige machtiging voorhanden is.
De gegevens van deel 2 van het kentekenbewijs moeten altijd gelijk zijn aan de legitimatiegegevens van de verkoper. Het kentekenbewijs moet ook compleet zijn. Voor bedrijven geldt dat werknemers volgens bevoegdheid van het bedrijf, ook namens het bedrijf bedrijfsauto's mogen aanmelden.
1.5Minimumprijs
1.5.1De verkoper geeft zelf zijn minimumprijs aan. Voor zover Autorola.be een koper verschaft die bereid is de minimumprijs of meer voor de aangemelde auto in de beschreven staat te betalen, is de verkoper verplicht te verkopen. Dit geldt ook voor zover de verkoper na afspraak met Autorola een lager bod accepteert.
1.5.2Indien volgens Autorola een ingegeven minimumprijs te hoog is, heeft Autorola het recht zonder voorbehoud of waarschuwing een auto af te keuren of deze van de veiling te schrappen. Bij een te hoge minimumprijs zal Autorola een andere minimumprijs aanbevelen.
1.6Het verloop van de veiling
1.6.1De aanvang en afsluiting van de veiling wordt uitsluitend door Autorola.be vastgelegd.
1.6.2Autorola.be heeft het recht om zonder meer veilingen te annuleren of geplande veilingen te wijzigen.
1.6.3Autorola.be heeft te allen tijde het recht om een veiling te annuleren zonder uitleg en zonder aansprakelijkheid voor- of verplichting tot enige vergoeding van - Autorola.be en/of Autocom A/S. De annuleringen kunnen vooraf en tijdens de veiling plaatsvinden. Voltooide veilingen kunnen niet geannuleerd worden.
1.7Uitgebreide veiling
1.7.1Auto's die niet verkocht worden tijdens de gewone lopende veiling worden door Autorola.be onder de naam "Uitgebreide veiling" getoond.
1.7.2De "Uitgebreide veiling" werkt als een kavellijst met auto's die nog niet verkocht zijn op de lopende Autorola.be veiling.
1.7.3Iedere goedgekeurde gebruiker kan bieden op de "Uitgebreide veiling". Voor zover een gebruiker op de "Uitgebreide veiling" biedt, gelden de Autorola.be veilingvoorwaarden. Elk bod van de koper is bindend.
1.7.4Auto's die op de "Uitgebreide veiling" getoond worden, blijven daar zolang Autorola.be het van belang vindt.
1.7.5Op de "Uitgebreide veiling" is de verkoper, in tegendeel tot op de gewone veiling, verplicht een bod goed te keuren voordat een handelstransactie bindend is.
1.7.6Voor zover dat Autorola.be een afspraak tot stand brengt tussen de koper en verkoper op de "Uitgebreide veiling" of op welke manier dan ook, zijn de veilingvoorwaarden van toepassing.
1.8Biedingregels
1.8.1Afgegeven biedingen zijn bindend voor degene die biedt. De koper kiest het bedrag welk hij of zij maximaal wenst te bieden. Als het bod lager of gelijk is aan de door de verkoper gestelde minimumprijs, wordt het bod onmiddellijk geregistreerd als het hoogste bod. Is het bod boven de minimumprijs, wordt de gestelde minimumprijs onmiddellijk geregistreerd als het hoogste bod.
1.8.2Indien twee of meer biedingen op of boven de minimumprijs afgegeven worden, worden deze verhoogd tot een van de biedingen de andere met het vastgestelde prijsinterval overboden heeft. De prijsintervallen vindt u op de pagina Prijzen en Commissie. Indien bieders het gelijke bod afgeven, geldt het eerstgeregistreerde bod als hoogste bod.
1.8.3Wanneer er reeds een bod geregistreerd is, dat hoger is dan het ingetoetste bod, wordt het eerder ingetoetste bod onmiddellijk met het geldende prijsinterval tot maximaal het door de bieder ingetoetste hoogste bod, verhoogd.
1.8.4Eenmaal afgegeven biedingen zijn bindend en kunnen niet verlaagd of geannuleerd worden.
1.8.5Alle afgegeven biedingen worden geregistreerd en door Autorola.be bekendgemaakt indien Autorola.be dat nodig acht.
1.8.6Bij twijfel en bezwaren over biedingen beslist Autorola.be definitief en bindend voor alle hierbij betrokken partijen.
1.8.7Zodra door de koper een bod is afgegeven, dat gelijk is aan of hoger is dan de minimumprijs van de verkoper, is de overeenkomst bindend tussen de verkoper en de hoogstbiedende koper, en zijn beide partijen verplicht om de overeenkomst na te komen. De verkoper is verplicht de auto af te leveren in de beschreven staat aan de hoogstbiedende en de hoogstbiedende is verplicht de auto te ontvangen en volgens de bepalingen hiervoor af te rekenen. Dit geldt ook als er een overeenkomst tot stand is gekomen mede door de klantenservice van Autorola.be of Autorola.be. Over de relatie tussen verkoper en koper wordt verwezen naar hoofdstuk 2.
1.9Commissieregels
1.9.1Indien een auto de gestelde minimumprijs op de veiling opbrengt of indien er op andere wijze door tussenkomst van Autorola.be een handel ingegaan is, zijn de koper en verkoper beiden verplicht om aan Autorola.be. een commissie te betalen. Dit geldt ook voor handel via de "Uitgebreide veiling" of door medewerking van de klantenservice van Autorola.be. Deze verplichting blijft bestaan, ongeacht de handel vervolgens niet door mocht gaan en ongeacht de oorzaak hiervan. U wordt uitdrukkelijk erop gewezen dat de verplichting tot betaling van de Autorola.be toekomende commissie blijft bestaan, ook al zou de handel niet doorgaan wegens het in gebreke komen van een van de bij de handel betrokken partijen. Gevolgen van verzuimingen en gebreken zijn uitsluitend aangelegenheden tussen de verkoper en koper. Zie hiervoor hoofdstuk 2.
1.9.2De te allen tijde geldende commissie- en betalingsvoorwaarden vindt u op de pagina Prijzen en Commissie van Autorola.be. De Autorola.be toekomende commissie is onafhankelijk van de biedsom en dient rechtstreeks aan Autorola.be/Autocom.dk te worden betaald.
1.9.3Indien een handel niet tot stand komt door het verzuim van een van de partijen, is Autorola.be gerechtigd tot het vorderen van een dubbele commissie van de in gebreke zijnde partij.
1.9.4De commissie en andere Autorola.be toekomende vorderingen dienen direct en rechtstreeks aan Autorola.be betaald te worden. Verrekening of opschorting is uitgesloten.
1.9.5De commissie en mogelijke andere kosten dienen binnen 10 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij een te late betaling wordt een rente in rekening gebracht volgens de handelsvoorwaarden van Autorola.be, berekend vanaf de factuurdatum.
1.9.6Bij niet-betaling van de factuur zal er een schadevergoeding berekend worden van 10% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 30 en een nalatigheidsintrest van 12% per jaar, samen met alle aanmanings- en incassokosten. Die bedragen worden bijgeteld bij de verschuldigde hoofdsom.
1.10De immateriële rechten van Autorola.be
1.10.1Alle rechten met betrekking tot het veilingsysteem,hieronder alle voorwaarden, modaliteiten, beschrijvingen, data, bewerkingsmethodes en knowhow behoren uitsluitend aan Autorola.be. Alle auteursrechten,merken en trademarks en andere immateriële rechten voor en betreffende het veilingsysteem en Autorola.be behoren uitsluitend toe aan Autorola.be/Autocom A/S.
1.10.2Het kopiëren of weergeven en iedere vorm van namaak of imitatie zijn strikt verboden.
1.10.3De gebruikers dienen alleen voor correcte en rechtmatige doeleinden van het veilingsysteem gebruik te maken. Ieder misbruik hiervan zal tot aansprakelijkheid en tot rechterlijke vervolging leiden.
1.11Beperking van aansprakelijkheid
1.11.1Autorola.be is uitsluitend bemiddelaar en nooit partij in een handel die op de veiling wordt ingegaan of gesloten. De partijen in een afgesloten autohandel zijn uitsluitend de koper en de verkoper. Autorola is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de gehandelde auto's , en ook niet voor het gedrag van de koper en de verkoper. Dit geldt in bijzonderheid, maar niet gelimiteerd in verhouding tot de informatie over de auto van de verkoper en/of het wel of niet leveren van de auto door de verkoper, het rechtmatig eigenaar zijn van het verkochte, mogelijke rechten van derden door beslagleggingen, eigendoms-voorbehouden, kooprechten of welke rechten dan ook - en het wel of niet betalen of aanvaarden van de auto door de koper.
1.11.2Autorola.be is niet verantwoordelijk voor bedrijfsstoringen en fouten die ontstaan als directe of indirecte gevolgen van communicatiefouten, fouten bij het intoetsen, crashen of stoornissen op het internet, de servers van het veilingsysteem, zowel hardware- als softwarematig.
1.11.3Autorola.be is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte verliezen zoals winstderving, verlies van inkomen en zakelijke mogelijkheden en het verlies van data, informatie en dergelijke. Verder is Autorola.be onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk in gevallen van overmacht of voor omstandigheden waarop Autorola.be geen invloed heeft.
1.11.4Iedere mogelijke aansprakelijkheid van Autorola.be/Autocom A/S is beperkt tot het bedrag aan commissie dat Autorola.be heeft ontvangen of zou hebben moeten ontvangen.
1.12Omgang met persoonlijke gegevens, disclaimer
1.12.1Alle informatie over de gebruikers, die de gebruikers aan Autorola.be ter beschikking stellen, worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend in de omvang die noodzakelijk is om een handel te voltooien, aan derden doorgegeven. Autorola.be behoudt het recht om informatie aan openbare instanties en anderen door te geven, gebaseerd op wettelijke of een door de rechtbank opgelegde, verplichting. Autorola.be maakt dusdanig gebruik van de informatie voor interne doeleinden binnen Autorola.be of concern gerelateerde bedrijven. Verder behoudt Autorola.be het recht om de gegevens in anonieme vorm in verband met marketing, gebruikers-onderzoeken en gidsen te gebruiken. Registrering als gebruiker is met instemming van dit recht voor Autorola.be.
1.13Bepaling van wet en toepasselijk recht
1.13.1Op alle geschillen tussen Autorola.be en de gebruikers is Belgisch recht van toepassing.
1.13.2Mocht enig geschil ontstaan tussen Autorola.be. en de koper of verkoper, dan is uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Antwerpen gemachtigd om het geschil te beslechten.

2

De verhouding tussen koper en verkoper

2.1Inleiding : Autorola is nooit deel of partij in een handel
2.1.1In dit hoofdstuk worden de modaliteiten tussen de koper en verkoper op de Autorola.be Autoveiling vastgelegd. Over de rechtelijke relatie tussen Autorola.be en de gebruikers wordt verwezen naar hoofdstuk 1, de verhouding tussen Autorola.be en de gebruikers.
2.1.2Autorola.be is nooit partij in een afspraak over het kopen en verkopen. De functie van Autorola.be is uitsluitend als veilinghouder de autoveiling Autorola.be voor de koper en verkoper ter beschikking te stellen. De rol van Autorola.be is uitsluitend het bemiddelen van een wederzijdse bindende afspraak over een handel tussen de koper en verkoper. Afspraken betreffende de gehandelde auto zijn uitsluitend een aangelegenheid tussen de koper en verkoper. Geschillen tussen de koper en verkoper dienen onderling geregeld te worden. Het recht van Autorola.be tot het in rekening stellen van een commissie wordt niet beïnvloed door het mogelijk gemiste doorgaan van een handel. Dit ongeacht de oorzaak van het niet doorgaan van de handel. Autorola kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het verzuimen van een afspraak tussen de partijen.
2.1.3De condities tussen de koper en verkoper in de veilingvoorwaarden gelden, mits er tussen de koper en verkoper geen andere afspraken over de afwerking van de handel zijn ingegaan. Zo kunnen de partijen vrij afspraken maken over het tijdstip van de aflevering, plaats van aflevering, datum van betaling of betaalwijze. Bij onenigheid tussen de partijen, zijn zij verplicht de veilingvoorwaarden van Autorola.be te volgen.
2.2Als de afspraak gemaakt is
2.2.1Na het ingaan van een handel zijn de koper en verkoper wederzijds verplicht om mee te werken aan de afhandeling van de handel en aan de verplichtingen in verband hiermee te voldoen.
2.2.2Wanneer een auto verhandeld is via Autorola.be, zijn de koper en verkoper verplicht om de handelsdocumentatie/het verkoopbewijs direct van Autorola.be uit te printen. De handelsdocumentatie kan ook als email of fax worden verzonden.
2.3Aflevering en het onderzoeksrecht van koper
2.3.1Aflevering vindt plaats door het afhalen van de auto door de koper tenzij er anders wordt afgesproken. De afhaling vindt plaats op het door de verkoper aangegeven adres binnen het postcodegebied welk op de omschrijving van de auto is aangegeven. Voor het geval dat verkoper geen ander stipt adres doorgeeft en binnen het postcodegebied, dient de auto afgehaald te worden op het adres van de verkoper.
2.3.2De aflevering moet plaatsvinden binnen een week na het sluiten van een handel. De verkoper is verplicht om de koper in staat te stellen de auto binnen het tijdsbestek van een week na het sluiten van de handel - en tussen 9 en 17 uur - af te kunnen halen. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen niet overeen kunnen komen, wordt dit door de koper vastgesteld - maar wel binnen het aangegeven tijdsbestek en met een termijn van ten minste 24 uur.
2.3.3Vóór betaling heeft de koper het recht om te onderzoeken of de auto overeenkomt met de omschrijving van de verkoper en samen met de verkoper een kleine proefrit te maken. Eventuele schade die mocht ontstaan tijdens de proefrit, is voor het risico van de verkoper, tenzij deze veroorzaakt zijn door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van de koper.
2.3.4Indien de koper mocht constateren dat er een tegenstrijdigheid is tussen de auto en verkopers omschrijving hiervan, heeft de koper het recht op een redelijke vermindering van de prijs of, als alternatief, in zijn geheel de handel af te wijzen. Dit heeft geen invloed op Autorola's recht op commissie.
2.3.5Vóór de betaling gebeurd, is de verkoper verplicht aan te tonen, dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van de auto overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs.
2.3.6De koper heeft ook het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
2.3.7De verkoper heeft in verband met het aanmelden van de auto de mogelijkheid - in plaats van afhalen bij de verkoper - aan te bieden de auto op een andere plaats aan de koper te leveren. Dit kan gebeuren op een plaats binnen het gebied dat de verkoper aangegeven heeft, of op het door de koper aangegeven adres in België. Voor zover de verkoper van deze mogelijkheid gebruikt maakt, is dit van toepassing in plaats van "afhalen" zoals beschreven en het "postcodegebied" wordt vervangen door het door de verkoper aangeboden gebied. Ongeacht of de verkoper voor deze mogelijkheid kiest, kan de koper altijd de auto ophalen op het adres van de verkoper indien hij dit wenst.
2.4Betaling van de auto
2.4.1De koopsom dient betaald te worden door de koper bij levering en gelijkertijdige overdracht van de auto, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij de auto horende documenten.
2.4.2De koper dient contant of per bankcheque te betalen.
2.4.3De partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
2.5Overgang van het risico
2.5.1Het risico van de auto gaat van de verkoper over naar de koper in verband met de overdracht van de auto aan de koper of de vertegenwoordiger van de koper.
2.6Verkopers basisverplichtingen
2.6.1De verkoper heeft door het aanmelden van de auto zich ertoe verplicht dat, indien een handel wordt ingegaan, de auto in de omschreven staat te leveren, alles in overeenstemming met de beschrijvingsprocedure van Autorola.be.
2.6.2De verkoper staat er voor in, dat de informatie betreffende de auto correct en voldoende is en dat de auto zonder gebreken afgeleverd wordt. In hoeverre de auto gebreken heeft waarvoor de verkoper aansprakelijk is, dient opgelost te worden volgens het Belgisch Recht.
2.7Kopers basisverplichtingen
2.7.1Wanneer de koper, conform de veilingvoorwaarden door zijn bod op Autorola.be hoogstbiedende is, of op andere wijze geaccepteerd heeft een handel af te sluiten, is er een bindende afspraak tussen de koper en verkoper. De koper is verplicht om de handel door te voeren. De koper is verplicht de auto over te nemen en de koopsom aan verkoper te betalen.
Er wordt overigens verwezen naar de overige bestemmingen in de veilingsvoorwaarden betreffende de verantwoordelijkheid en verplichtingen van koper.
2.8Geschillen tussen koper en verkoper
2.8.1In de relatie tussen de verkoper en koper is het Belgisch Recht van toepassing.
2.8.2Geschillen betreffende klachten en/of over verzuim en gebreken, worden behandeld volgens het Belgisch Recht.
2.8.3Indien de koper of verkoper een schadevergoeding eist van de tegenpartij als gevolg van het verzuim van de tegenpartij, dient een bedrag vastgesteld te worden voor de vervoerkosten van de auto. Voor zover dat er, na afspraak met de tegenpartij een of meerdere keren vervoer van de auto is geweest, wordt de vergoeding afzonderlijk per keer betaald. De bedragen vindt u op de pagina Prijzen en Commissie.
2.8.4Bij geschillen tussen de koper en verkoper, die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden de partijen aangeraden rechtsbijstand te zoeken.
2.8.5Bij een geschil tussen de koper en verkoper, dient een kopie van de handelsdocumentatie zo spoedig mogelijk te worden opgestuurd naar Autorola.be samen met een omschrijving van de oorzaak van het geschil. Dit is uitsluitend voor statistische en registreringsdoeleinden, en betekent niet dat Autorola op welke wijze dan ook partij wordt in een geschil en het recht op commissie komt hierdoor ook niet in het gedrang. Geschillen tussen de koper en verkoper worden rechtstreeks tussen de koper en verkoper behandeld, zonder tussenkomst van Autorola.be.
2.9Voorbehoud van druk- en typefouten
2.9.1Autorola.be neemt voorbehoud van druk- en typefouten en aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.